نام نمایندگی کد نمایندگی کد ملی شماره تماس  آدرس 
قریشی A511932   52544018 خیابان خیر اباد کلالی میلان اول