نام نماینده کد نمایندگی کد ملی شماره تماس آدرس
علینقی A61832   52625430 بازار روز روبروي بانک رفاه